Benzene&Biphenyl

OL10149 | 1,1':2',1''-Terphenyl, 3-bromo-3',4',5'-triphenyl-

872118-06-4

OL10149

1,1':2',1''-Terphenyl, 3-bromo-3',4',5'-triphenyl-

OL10134 | 3-Bromo-3'-Chloro-1,1'-Biphenyl

844856-42-4

OL10134

3-Bromo-3'-Chloro-1,1'-Biphenyl

OL10142 | 1,1'-BINAPHTHYL

604-53-5

OL10142

1,1'-BINAPHTHYL

OL10150 | 2,2'-DIBROMOBIPHENYL

13029-09-9

OL10150

2,2'-DIBROMOBIPHENYL

OL10143 | 4'-Bromoacetophenone

99-90-1

OL10143

4'-Bromoacetophenone

OL10135 | 1,3-Dibromo-5-Chlorobenzene

14862-52-3

OL10135

1,3-Dibromo-5-Chlorobenzene

OL10127 | 2-Bromofluorobenzene

1072-85-1

OL10127

2-Bromofluorobenzene

OL10151 | 2-Bromoiodobenzene

583-55-1

OL10151

2-Bromoiodobenzene

OL10144 | 3-Bromobiphenyl

2113-57-7

OL10144

3-Bromobiphenyl

OL10136 | 3-Iodobiphenyl

20442-79-9

OL10136

3-Iodobiphenyl

OL10128 | N-[1,1'-Biphenyl]-4-Yl-N-(4-BroMophenyl)-9,9-DiMethyl-9H-Fluoren-2-Amine

1246562-40-2

OL10128

N-[1,1'-Biphenyl]-4-Yl-N-(4-BroMophenyl)-9,9-DiMethyl-9H-Fluoren-2-Amine

OL10152 | 3,3'-Dibromodiphenyl

16400-51-4

OL10152

3,3'-Dibromodiphenyl